Transcription
 • ‮איך עונים על השאלה? הכל יחד / אחר. בחירה / התאמה. ‮במילים (כולל ביטוי אלגברי). במספרים.
 • ‮האם השאלה פתוחה (נבדקת ידנית)? לא. כן.
 • שאלת מאמר.
 • האם הקלט ביטוי אלגברי?‮. לא. כן.
 • Algebra.
 • ‮האם נעשה שימוש בניתוח טקסט? לא. כן.
 • תשובה קצרה.
 • ‮באיזו שיטה הטקסט מנותח? התאמת תבניות. ביטויים רגולריים.
 • Regular expression short answer.
 • Pattern match.
 • ‮האם דרושה הגרלת ערכים אקראית? כן. לא.
 • מספרי.
 • ‮האם דרוש סנכרון בין ערכים משאלות שונות? לא. כן.
 • Variable numeric.
 • Variable numeric with setting random seed.
 • ‮מה סוג הפעולה הנדרש? בחירה. התאמה. שיבוץ.
 • ‮האם התשובות מופיעות כתמונות? לא. כן.
 • התאמה .
 • התאמה בגרירה.
 • ‮לתוך מה משבצים? פסקה / טבלה. תמונה.
 • גרירה ושחרור לתוך תמונה.
 • גרירה ומיקום מילים במשבצות.
 • ‮האם זו שאלת רב-ברירה? כן. לא.
 • הזנת מילים חסרות בפסקה.
 • רב-ברירה.
 • האם יש מספר קלטים שונים. לא. כן.
 • ‮האם נעשה שימוש בניתוח טקסט? כן. לא.
 • תשובות משובצות .
 • ‮באיזו שיטה הטקסט מנותח? התאמת תבניות. ביטויים רגולריים.
 • השלמת מילים חסרות.
 • Combined.
 • ?מה סוג הקלט הנדרש. ציור מולקולה. קטע קוד בשפת תכנות. הקלטת קטע קול. סימון על גבי תמונה.
 • מיקום נקודות־ציון על תמונה.
 • שאלת מאמר.
 • CodeRunner.
 • Pattern match with molecular editoר.